Privacyverklaring

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe
Beilerstraat 24

9341TA Westerbork

06-30725230

info@dapmidden-drenthe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (Gegevens omtrent geslacht worden enkel verzameld ten behoeve van correcte aanhef in communicatie)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bevindt u zich in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeve van facturatie.
 • Uw huisdier(en) met alle relevante gegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@dapmidden-drenthe.nl .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
 • om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • teneinde goederen en/of diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe) tussen zit.

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe maakt gebruik van een Praktijk Management Systeem dat wordt gebruikt om enerzijds uw gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen i.v.m. veterinaire dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige (facturatie) redenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres gegevens, diergegevens, enzovoort: we bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financieel-boekhoudkundige redenen zolang dit wettelijk verplicht is dan wel zolang het ons goeddunkt. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, mits aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenartsenpraktijk Midden-Drenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google privacy statement

Op deze website worden ook cookies geplaatst door de webanalyse-service Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies (kleine tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Onze website heeft geen toegang of controle over deze cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Dierenartsenpraktijk Midden-Drenthe) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Wij raden u aan om regelmatig uw pc op te schonen van deze cookies. Wilt u hier meer informatie over, stuurt u dan een mailtje naar info@dapmidden-drenthe.nl.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartsenpraktijk Midden-Drenthe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dapmidden-drenthe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in dit kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenartsenpraktijk Midden-Drenthe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DierenArtsenPraktijk Midden-Drenthe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan telefonisch contact op met ons of via info@dapmidden-drenthe.nl.